MySQL + PDF voorbeeld: Onderstaand voorbeeld gaat uit van de volgende SQL tabel. Je hebt hiervoor XAMPP, MySQL en de laatste versie van HMG nodig.

SQL tabel:

  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `personeel` (
 `PERS_NR` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `AFDELING` char(10) NOT NULL,
 `VOORNAAM` char(20) NOT NULL,
 `FAMILIENAAM` char(30) NOT NULL,
 `SALARIS` decimal(7,2) NOT NULL,
 `ACTIEF` char(1) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`PERS_NR`),
 UNIQUE KEY `PERS_NR` (`PERS_NR`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=1 ;
  

In HMG/Harbour-Clipper:

Dit programma selecteert alle het actieve personeel, toont deze in een 'grid'. Een 'knop' zorgt er voor dat je deze selectie in een PDF document wordt opgeslagen en toont het daarna.
#include "hmg.ch"

FUNCTION Main()
/***************/
PUBLIC dbo

PUBLIC XHOST	:= 'hostname'
PUBLIC XDBUSER	:= 'user'
PUBLIC XDBPW	:= 'pasword'
PUBLIC XDBNAME	:= 'dbname'
PUBLIC aPERS_NR := {}

SET CENT ON
SET DATE FRENCH

If !IsWIndowActive (Form_1) 

  DEFINE WINDOW Form_1 ;
   AT 0,0 ;
   WIDTH 600 ;		 
   HEIGHT 600;	 
   TITLE 'Personeel' ;
   BACKCOLOR SILVER ;
   MAIN ;
   ICON "images\form_1.ico"	

   ON KEY ESCAPE		ACTION { Form_1.Release }
   ON KEY F1			ACTION { Form_1.Release }

   DEFINE GRID Grid_Personeel
     ROW 10
     COL 10
     WIDTH 580
     HEIGHT 400
     FONTNAME "Arial" 
     FONTSIZE 10 
     HEADERS {'Nummer', 'Afdeling', 'Voornaam' , 'Familie naam', 'Salaris' } 
     WIDTHS {50    , 100,    120,   120        ,  70   }
     JUSTIFY {GRID_JTFY_LEFT, GRID_JTFY_LEFT, GRID_JTFY_LEFT, GRID_JTFY_LEFT, GRID_JTFY_RIGHT  }
     ITEMS Load_Personeel()
   END GRID   

   DEFINE BUTTON BT_1 
     PARENT Form_1 
     ROW  440
     COL  10
     WIDTH 70
     HEIGHT 70
     ACTION {Print_Personeel()}
     CAPTION ""
     TRANSPARENT .T.
     TOOLTIP 'Print PDF'
     PICTURE "HP_PRINT"
     PICTALIGNMENT TOP
   END BUTTON

  END WINDOW

  CENTER WINDOW  Form_1

  ACTIVATE WINDOW Form_1

ELSE
  Form_1.SetFocus 
ENDIF
 
RETURN NIL

Gebruikte functies:


FUNCTION Print_Personeel()
/******************************/
PUBLIC cPDF := 'Personeel.PDF'

IF SQL_Connect_1(XHOST,XDBUSER,XDBPW,XDBNAME) == Nil     // geen connectie
  MSGINFO('Geen SQL connectie', 'NOK' )		 
  RETURN
ENDIF

cQuery1	:= " SELECT PERS_NR, AFDELING, VOORNAAM, FAMILIENAAM, SALARIS " 
cQuery1	+= " FROM  PERSONEEL   " 
cQuery1	+= " WHERE ACTIEF = 'J'  " 
cQuery1	+= " ORDER BY 2,1  " 
cQuery1	:= dbo:Query( cQuery1 )

IF cQuery1:NetErr()                     
  MSGINFO(cQuery1:Error(), 'NOK' )	
  RETURN
ENDIF


Personeel_PDF_INIT()
Personeel_PDF_CREATE()
Personeel_PDF_END()

dbo:Destroy()

EXECUTE FILE cPDF  

RETURN
FUNCTION Personeel_PDF_INIT()
/**********************************************/
LOCAL lSuccess    := .F.
PUBLIC nCurrentPage := 1  

SELECT HPDFDOC cPDF TO lSuccess PAPERSIZE HPDF_PAPER_A4
SET HPDFDOC COMPRESS ALL


SET HPDFDOC PASSWORD OWNER "XPASSWORD"
SET HPDFDOC PERMISSION TO COPY
SET HPDFDOC PERMISSION TO PRINT


SET HPDFINFO AUTHOR   TO "PERSONEELS BESTAND"
SET HPDFINFO CREATOR   TO "PERSONEELS BESTAND"
SET HPDFINFO TITLE    TO "PERSONEELS BESTAND"
SET HPDFINFO SUBJECT   TO "PERSONEELS BESTAND"
SET HPDFINFO KEYWORDS  TO "PERSONEELS BESTAND"
SET HPDFINFO DATECREATED TO DATE() TIME TIME()

IF lSuccess
  nCurrentPage  := 1
  START HPDFDOC
ENDIF   

RETURNFUNCTION Personeel_PDF_END()
/***************************/
nROW := nROW + 5
 
END HPDFPAGE
END HPDFDOC

RETURN
FUNCTION Personeel_PDF_CREATE()
/******************************/
LOCAL i 

PUBLIC nROW      := 30
PUBLIC nMAX_ROW    := 260 
PUBLIC nTOT_SALARIS  := 0 
PUBLIC nAFD_SALARIS  := 0 

START HPDFPAGE
	SET HPDFDOC ENCODING TO "WinAnsiEncoding"

  Prt_HDR_Personeel_PDF() 

  i := 1
  DO WHILE i <= cQuery1:LastRec() 
   aCurRow1    := cQuery1:GetRow(i)

   // initialisatie afdeling
   cAFD      := aCurRow1:fieldGet(2)
   cKEY      := aCurRow1:fieldGet(2)
   nAFD_SALARIS  := 0

   Prt_Detail1_PDF( 'Afdeling: ' + cAFD, 5) 
   nROW   := nROW + 5

   
   DO WHILE i <= cQuery1:LastRec() .AND. cAFD == cKEY

     nSALARIS    := aCurRow1:fieldGet(5)  
     Prt_Detail1_PDF( ALLTRIM(STR(aCurRow1:fieldGet(1))), 5) 
     Prt_Detail1_PDF( aCurRow1:fieldGet(3), 20) 
     Prt_Detail1_PDF( aCurRow1:fieldGet(4), 60) 
     Prt_Detail1_PDF( ALLTRIM(STR(aCurRow1:fieldGet(5))), 160 ,'R' ) 

     nROW      := nROW + 5
     nTOT_SALARIS  := nTOT_SALARIS + nSALARIS
     nAFD_SALARIS  := nAFD_SALARIS + nSALARIS
     NEWPAGE()
     
     i++
     aCurRow1    := cQuery1:GetRow(i)
     cKEY      := aCurRow1:fieldGet(2)
   ENDDO 
    
   NEWPAGE()
   // afsluitng afdeling
    
   Prt_Detail1_PDF( 'TOTAAL Afdeling: ' + cAFD, 5) 
   Prt_Detail1_PDF( ALLTRIM(STR(nAFD_SALARIS)), 160 ,'R' )
   nROW       := nROW + 10 
  ENDDO


  NEWPAGE()

  nROW    := nROW + 10 
  Prt_Detail1_PDF( 'TOTAAL PERSONEEL', 5  )
  Prt_Detail1_PDF( ALLTRIM(STR(nTOT_SALARIS)), 160 ,'R' )
   

RETURN
FUNCTION Prt_Detail1_PDF( cDET, nCOL, cLR ) 
/*****************************************/
DEFAULT cLR  := 'LEFT'

IF cLR == 'LEFT'
  @ nROW , nCOL    HPDFPRINT cDET  SIZE 8   
ELSE
  @ nROW , nCOL    HPDFPRINT cDET  SIZE 8  RIGHT 
ENDIF

RETURN NIL
FUNCTION Prt_HDR_Personeel_PDF()  
/*******************************/
nROW   := 30

@ 7,5  HPDFPRINT "PERSONEELS BESTAND" SIZE 9 COLOR RED 
@ 7,160 HPDFPRINT DTOC(DATE()) + ' ' + 'Pagina ' + ALLTRIM(STR(nCurrentPage))  SIZE 8 COLOR RED RIGHT
@ 1, 1  HPDFPRINT RECTANGLE TO 18, 200 PENWIDTH 0 COLOR BLACK ROUNDED
nCurrentPage++ 

Prt_HDR_KOP_Personeel() 

NEWPAGE()

IF nTOT_SALARIS # 0
  NEWPAGE()
  Prt_Detail1_PDF( 'OVERDRACHT', 110, 'R')
  Prt_Detail1_PDF( ALLTRIM(STR(nAFD_SALARIS)), 160 ,'R' )
  nROW := nROW + 10
ENDIF
RETURN NIL

FUNCTION Prt_HDR_KOP_Personeel() 
/*************************************/
NEWPAGE()
Prt_Detail1_PDF( 'Nr', 5) 
Prt_Detail1_PDF( 'Voornaam', 20) 
Prt_Detail1_PDF( 'Familienaam', 60) 
Prt_Detail1_PDF( 'Salaris', 160,'R') 
 
nROW := nROW + 10 
 
RETURN NIL
FUNCTION NEWPAGE()
/************************/

IF nROW >= nMAX_ROW
 
  Prt_Detail1_PDF( 'OVERDRACHT', 110, 'R')
  Prt_Detail1_PDF( ALLTRIM(STR(nAFD_SALARIS)), 160 ,'R' )

  END HPDFPAGE

  START HPDFPAGE
   Prt_HDR_Personeel_PDF() 
ENDIF
RETURN

FUNCTION SQL_Connect_1(XHOST,XDBUSER,XDBPW,XDBNAME)
/**********************************************/
dbo := tmysqlserver():new(ALLTRIM(XHOST),ALLTRIM(XDBUSER),ALLTRIM(XDBPW))
IF dbo:NetErr()
  RETURN nil
ENDIF

IF!EMPTY(XDBNAME) 
  dbo:selectdb(XDBNAME)
  IF dbo:NetErr()
   RETURN nil
  ENDIF
ENDIF
 
RETURN dbo
FUNCTION Load_Personeel()
/************************/
IF SQL_Connect_1(XHOST,XDBUSER,XDBPW,XDBNAME) == Nil     // geen connectie
  MSGINFO('Geen SQL connectie', 'NOK' )		 
  RETURN
ENDIF

cQuery1	:= " SELECT PERS_NR, AFDELING, VOORNAAM, FAMILIENAAM, SALARIS " 
cQuery1	+= " FROM  PERSONEEL   " 
cQuery1	+= " WHERE ACTIEF = 'J'  " 
cQuery1	+= " ORDER BY 2,1  " 
cQuery1	:= dbo:Query( cQuery1 )

IF cQuery1:NetErr()                     
  MSGINFO(cQuery1:Error(), 'NOK' )	
  RETURN
ENDIF

aPERSONEEL := {}
FOR i := 1 To cQuery1:LastRec()
  aCurRow1   := cQuery1:GetRow(i)
  AADD(aPERSONEEL , { aCurRow1:fieldGet(1), aCurRow1:fieldGet(2) , aCurRow1:fieldGet(3), aCurRow1:fieldGet(4), aCurRow1:fieldGet(5) } )
NEXT i

dbo:Destroy() 
RETURN aPERSONEEL

Copyright © 2017 Serge Girard : Alle rechten voorbehouden